Saturday, April 16, 2011

Баримал
Ийм нэг хэдэн баримал хийсэн. Ер нь жаахан сурриал хэв маяг оруулах бодол байна.

No comments:

Post a Comment